Alarm Logo Ακαδημαϊκές Έρευνες photo
Υποδομή
Ακαδημαϊκές Έρευνες

Ακαδημαϊκές Έρευνες


Στο πλαίσιο του εργαστηρίου έχει εκπονηθεί ένας σημαντικός αριθμός ακαδημαϊκών και διδακτορικών ερευνών. Ακολουθεί κατάλογος διδακτορικών ερευνών.

Διδακτορικές Έρευνες που έχουν ολοκληρωθεί.

Ήντουνας Κωστής
Η Διαδικασία Τιμολόγησης και οι Παράγοντες που την Επηρεάζουν στον κλάδο των Υπηρεσιών: Θεωρητική και Εμπειρική Ανάλυση με Ελληνικά Δεδομένα. (2003)

Επιβλέπων Καθηγητής: Γεώργιος Αυλωνίτης

Κορίτος Χρήστος
Υιοθέτηση Καινοτομικών Καναλιών Διανομής στον Χώρο των Υπηρεσιών: Η Περίπτωση του Internet. (2006)


Η εργασία έχει ως σκοπό τον προσδιορισμό ενός ολιστικού μοντέλου αποτελούμενου από τους πλέον κρίσιμους επιδρώντες παράγοντες της απόφασης των καταναλωτών να υιοθετήσουν ένα καινοτομικό κανάλι διανομής (π.χ. Internet) για την λήψη υπηρεσιών (π.χ. τραπεζικών) μέσω αυτού.

Επιβλέπων Καθηγητής: Σπύρος Γούναρης

Κυρέζης Νικόλαος
Εμπιστοσύνη και πρόθεση χρήσης των εναλλακτικών δικτύων για τραπεζικές συναλλαγές. (2006)


Η παρούσα διατριβή στοχεύει να εξηγήσει το ρόλο της εμπιστοσύνης στην πρόθεση χρήσης των εναλλακτικών καναλιών διανομής για τραπεζικές συναλλαγές. Μετά από τη διατύπωση του ερευνητικού μοντέλου και των υποθέσεων, διενεργήθηκε έρευνα σε 762 ιδιώτες-πελάτες σε 20 τραπεζικά καταστήματα από 6 τράπεζες στην Ελλάδα.

Επιβλέπων Καθηγητής: Σέργιος Δημητριάδης

Κωστόπουλος Ιωάννης
Ανάλυση των Προϋποθέσεων και των Αποτελεσμάτων  του Βαθμού Τυπικότητας των Διαδικασιών Παροχής μιας Υπηρεσίας (Blueprinting). (2012)


Η μελέτη της τυπικότητας (formality) των διαδικασιών σχεδιασμού και εφαρμογής ενός blueprint μιας διαδικασίας παροχής μιας υπηρεσίας, των παραγόντων που επηρεάζουν το βαθμό τυπικότητας ενός blueprint και οι επιπτώσεις που αυτός έχει: 1) σε επίπεδο οργανωσιακής λειτουργίας, 2) σε επίπεδο αποτελεσματικότητας των διαδικασιών παροχής της υπηρεσίας και 3) σε επίπεδο τελικής επίδοσης της εταιρείας.

Επιβλέπων Καθηγητής: Σπύρος Γούναρης

Λιονάκης Κωνσταντίνος
Η εφαρμογή και η αποτελεσματικότητα του Μάρκετινγκ στο πλαίσιο συνεργασίας των τμημάτων Μάρκετινγκ και Πωλήσεων. (2010)


Έρευνα πεδίου σε 132 επιχειρήσεις (προσωπικές συνεντεύξεις με τους Διευθυντές πωλήσεων και τους Διευθυντές μάρκετινγκ των επιχειρήσεων).
Στόχος η εύρεση σχέσης μεταξύ της συνεργασίας των τμημάτων μάρκετινγκ και πωλήσεων και της απόδοσης της επιχείρησης.

Επιβλέπων Καθηγητής: Γεώργιος Αυλωνίτης

Παναγόπουλος Νικόλαος
Αποτελεσματική Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων: Μια Θεωρητική και Εμπειρική Ανάλυση. (2003)


Η εργασία έχει ως αντικείμενο την εξαντλητική διερεύνηση των θεμάτων που άπτονται της αποτελεσματικής οργάνωσης & διοίκησης των πωλήσεων μέσα από το πρίσμα της θεωρητικής και εμπειρικής ανάλυσης. Αποτελεί την πρώτη προσπάθεια να αναλυθούν σε βάθος οι πολύπλοκες διαδικασίες και μηχανισμοί που βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα του τμήματος πωλήσεων, μέσω της συλλογής εμπειρικών δεδομένων από πολλαπλά επίπεδα και πολλαπλές πηγές.

Επιβλέπων Καθηγητής: Γεώργιος Αυλωνίτης

Παπαδάκης Γεώργιος
Παράγοντες υιοθέτησης συστημάτων σχεσιακού μάρκετινγκ με πελάτες (Customer Relationship Marketing – CRM) και επίδρασης στην αποτελεσματικότητά τους. (2010)


Η διατριβή μελετάει τις παραμέτρους που επηρεάζουν την υιοθέτηση συστημάτων Customer Relationship Marketing από τις επιχειρήσεις καθώς και τους παράγοντες που καθορίζουν την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής τέτοιων συστημάτων.

Επιβλέπων Καθηγητής: Σπύρος Γούναρης

Πεϊτζίκα Ειρήνη
Στρατηγική Μάρκετινγκ στα Διάφορα Στάδια του Κύκλου Ζωής του Προϊόντος. (2010)


Μελέτη του Μοντέλου του Kύκλου Zωής Kαταναλωτικών Προϊόντων-Ανάλυση Επιτυχημένων Στρατηγικών Μάρκετινγκ για Προϊόντα, τα οποία βρίσκονται σε διαφορετικό Στάδιο του Κύκλου Ζωής του Προϊόντος/ της Αγοράς και σε διαφορετική Ανταγωνιστική Θέση.

Επιβλέπων Καθηγητής: Γεώργιος Αυλωνίτης

Πηλίδου Ουρανία
Εμπειρική Διερεύνηση του Λανσαρίσματος Νέων Βιομηχανικών Προϊόντων από Εταιρίες Αντιπροσώπων: Έμφαση στη Στρατηγική Επικοινωνίας. (2007)


Στο πλαίσιο της διατριβής διερευνάται το λανσάρισμα νέων βιομηχανικών προϊόντων από εταιρίες οι οποίες αντιπροσωπεύουν κατασκευαστικές εταιρίες, ενώ δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στη στρατηγική επικοινωνίας του νέου προϊόντος κατά την εισαγωγή του στην αγορά. Τα χαρακτηριστικά της μελέτης καθορίστηκαν με γνώμονα συγκεκριμένα ερευνητικά κενά τα οποία εντοπίστηκαν στην υπάρχουσα βιβλιογραφία.

Επιβλέπων Καθηγητής: Γεώργιος Αυλωνίτης

Πήχα Λαμπρινή
Προσανατολισμός στην Επωνυμία (Brand Orientation): Παράγοντες που τον επηρεάζουν και συνέπειες αυτού. (2012)


Αποσαφήνιση του όρου Προσανατολισμός των Επιχειρήσεων στην Επωνυμία (Brand Orientation), Δημιουργία κλίμακας μέτρησης του βαθμού στον οποίο μία επιχείρηση είναι προσανατολισμένη στην επωνυμία (προϊοντική ή εταιρική) και μετέπειτα Εξέταση των παραγόντων που επηρεάζουν τον προσανατολισμό αυτό και των συνεπειών του στην απόδοση της επιχείρησης.

Επιβλέπων Καθηγητής: Γεώργιος Αυλωνίτης

Ριζομυλιώτης Ιωάννης
Η Αποτελεσματικότητα της Έντυπης Βιομηχανικής Διαφήμισης στην Ελλάδα: Θεωρητική και Εμπειρική Προσέγγιση. (2008)


Η παρούσα μελέτη εστιάζει στο θέμα της αποτελεσματικότητας της βιομηχανικής διαφήμισης με σκοπό να διερευνήσει τους παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται αυτή, αλλά και να καταγράψει τα ειδικότερα στοιχεία που συνιστούν την αποτελεσματική βιομηχανική διαφήμιση.

Επιβλέπων Καθηγητής: Γεώργιος Αυλωνίτης

Σαριδάκης Χαράλαμπος
An Analysis of Consumer Preferences in the Greek Car Market. (2011)


Εφαρμογή οικονομετρικών μοντέλων και ανεπτυγμένων ποσοτικών μεθόδων έρευνας στην Ελληνική αγορά αυτοκινήτου ώστε να μελετηθεί η τιμολογιακή δομή του κλάδου, καθώς και βασικές πτυχές της αγοραστικής συμπεριφοράς και των προτιμήσεων του Έλληνα αγοραστή αυτοκινήτου.

Επιβλέπων Καθηγητής: Γεώργιος Μπάλτας

Τζεμπελίκος Νεκτάριος
Ένα ολοκληρωμένο μοντέλο Διοίκησης Πελατών Στρατηγικής Σημασίας (Key Account Management) - Κίνητρα, Σχεδιασμός, Εφαρμογή και Αποτελέσματα. (2011)


Μια εμπειρική μελέτη του βαθμού υιοθέτησης προσανατολισμού της ΔΠΣΣ στην ελληνική αγορά, οι προσδιοριστικοί παράγοντες και τα αποτελέσματα αυτού.

Επιβλέπων Καθηγητής: Σπύρος Γούναρης


Γιακουμάκη Χριστίνα
Ο Ρόλος της Καταναλωτικής Διαφήμισης σε Β2Β προϊόντα.


Η παρούσα διδακτορική διατριβή πραγματεύεται το θέμα της διαφήμισης βιομηχανικών (Β2Β) προϊόντων σε τελικούς καταναλωτές με στόχο την διατύπωση μιας ολοκληρωμένης θεωρητικής πρότασης, η οποία θα λαμβάνει υπόψη της τα σύγχρονα δεδομένα και τις παρούσες συνθήκες της αγοράς και θα καλύψει το υφιστάμενο θεωρητικό κενό του Β2Β Μάρκετινγκ, σχετικά με τον ρόλο της καταναλωτικής διαφήμισης Β2Β προϊόντων και τον τρόπο που αυτή λειτουργεί, ως συνιστώσα του μείγματος Προβολής.

Επιβλέπων Καθηγητής: Γεώργιος Αυλωνίτης

Γιαννόπουλος Αντώνιος
Διερεύνηση της Αλληλεξάρτησης Εσωτερικού και Εξωτερικού Προσανατολισμού: Ένα Ολοκληρωμένο Μοντέλο για τον Προσανατολισμό, την Ικανοποίηση Εσωτερικών και Εξωτερικών Πελατών & την Επιχειρησιακή Απόδοση.


Πρόκειται ουσιαστικά για μια καινοτομική, ‘τριγωνική’ προσέγγιση μέσα από μια πολυεπίπεδη ανάλυση. Συγκεκριμένα, η συγκεκριμένη διδακτορική διατριβή έχει ως στόχο την ταυτόχρονη μελέτη του προσανατολισμού στην εξωτερική αλλά και στην εσωτερική αγορά της επιχείρησης με παράλληλη αποτύπωση της δυνητικής επίδρασής των δύο ειδών προσανατολισμού στην επιχειρησιακή απόδοση μέσα από ένα ολοκληρωμένο θεωρητικό μοντέλο, με άξονα αναφοράς τον ανθρώπινο παράγοντα και τις αλληλεπιδράσεις σε τρία επίπεδα (Διοίκηση, Υπάλληλοι, Πελάτες).

Επιβλέπων Καθηγητής: Γεώργιος Αυλωνίτης

Καμινάκης Κωνσταντίνος
Η Επίδραση του Περιβάλλοντα Χώρου της Παροχής Υπηρεσιών στους Εργαζόμενους, τους Πελάτες και τις μεταξύ τους Αλληλεπιδράσεις.


Η εργασία αποτελεί την πρώτη εμπειρική μελέτη που παρουσιάζει ένα ολιστικό πολυεπίπεδο μοντέλο που περιγράφει το πώς ο περιβάλλον χώρος μιας επιχείρησης παροχής υπηρεσιών ασκεί επίδραση σε νοητικό και συναισθηματικό επίπεδο στους εργαζόμενους, τους πελάτες, και πώς οι επιδράσεις αυτές επηρεάζουν την συμπεριφορά τους αλλά και τις μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις, καθώς και τις επιπτώσεις που αυτές οι αλληλεπιδράσεις συνεπάγονται.

Επιβλέπων Καθηγητής: Σπύρος Γούναρης

Μακρή Αικατερίνη
Μεγιστοποίηση της απόδοσης των εξαγωγικών δραστηριοτήτων: μια εμπειρική έρευνα σε Ελληνικές εταιρείες.

Η έρευνα αυτή έχει σκοπό να εξετάσει τους παράγοντες εκείνους που συνδέονται με την αποτελεσματική και πετυχημένη εφαρμογή στρατηγικών κατάκτησης διεθνών αγορών και ευελπιστεί να προσφέρει στους υπεύθυνους εξαγωγών ένα χρήσιμο οδηγό για τις δραστηριότητές τους στις διεθνείς αγορές. 

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Ευαγγελία Κατσικέα

Μπόικου Βασίλειος
Σύγχρονες στρατηγικές τιμολόγησης προϊόντων.

Στόχος της παρούσας έρευνας είναι η τεκμηρίωση της διαδικασίας τιμολόγησης των προϊόντων των επιχειρήσεων της βιομηχανικής αγοράς στον ελληνικό χώρο μέσω προσωπικών συνεντεύξεων και δομημένου ερωτηματολογίου. Σημαντική συνεισφορά θα αποτελέσει η διερεύνηση του εάν, πως και σε ποιο βαθμό οι εταιρείες αυτές λαμβάνουν υπόψη τους τις νέες μεταβλητές που αφορούν το Διαδίκτυο αλλά και τις νέες τεχνολογίες εν γένει και ειδικότερα τα εργαλεία που αυτές εισάγουν (π.χ.e-auctions).

Επιβλέπων Καθηγητής: Γεώργιος Αυλωνίτης

Μπούκης Αχιλλέας
Προσανατολισμός στο μάρκετινγκ και διαχείριση συγκρούσεων κατά τη διαδικασία ανάπτυξης νέων υπηρεσιών.


Η συγκεκριμένη διδακτορική διατριβή έχει ως στόχο την ταυτόχρονη μελέτη του προσανατολισμού στην εξωτερική αλλά και στην εσωτερική αγορά της επιχείρησης στα πλαίσια της διαδικασίας ανάπτυξης νέων υπηρεσιών αλλά και την παράλληλη  διερεύνηση των πιο κρίσιμων παραγόντων για την επιτυχία της μέσα από ένα πολυπεπίπεδο θεωρητικό μοντέλο

Επιβλέπων Καθηγητής: Σπύρος Γούναρης

Παινέσης Γρηγόριος
Σχεδιαστικά ζητήματα & αποτελεσματικοί τρόποι παρουσίασης της αξίας του κουπονιού.


Η συγκεκριμένη Διδακτορική Διατριβή έχει ως βασικούς άξονες μελέτης την επίδραση που ασκεί ο τρόπος παρουσίασης της αξίας του κουπονιού στην επιλογή του κουπονιού, τη μελέτη των ιδιαιτεροτήτων που χαρακτηρίζουν τα διασταυρωμένα κουπόνια και την εξέταση των μεθόδων διανομής των κουπονιών

Επιβλέπων Καθηγητής: Γεώργιος Μπάλτας

Πάπιστα Εριφίλη
Διερεύνηση της συμπεριφοράς διατήρησης μακρόχρονης σχέσης του καταναλωτή με φιλικές προς το περιβάλλον επωνυμίες.


Πρόκειται για μια μελέτη που αναλύει τα οφέλη που αποκομίζει ο καταναλωτής από μια μακροχρόνια σχέση με μια επωνυμία και ποιες οι θυσίες που αποδέχεται. Τα αποτελέσματα της σχέσης παρατηρούνται στην αγοραστική συμπεριφορά του καταναλωτή.

Επιβλέπων Καθηγητής: Σέργιος Δημητριάδης

Τσιμόνης Γεώργιος
Σχεσιακά Οφέλη και Κόστη στις διαδικτυακές σχέσεις μεταξύ πελατών & επιχειρήσεων. Ο ρόλος των εταιρικών σελίδων (Fun pages) στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.


Στόχος της διδακτορικής διατριβής, είναι να εξετάσει τα οφέλη και τα κόστη που προκύπτουν για τον πελάτη, από την διατήρηση μακροχρόνιων σχέσεων με μία εταιρεία μέσω διαδικτύου.  Ως διαδικτυακό(ς) περιβάλλον (χώρος) ανάπτυξης τέτοιων σχέσεων, θεωρούνται τα κοινωνικά δίκτυα (Facebook, Twitter, Youtube, κλπ.) στα οποία δραστηριοποιούνται ολοένα και περισσότερες εταιρείες, χρησιμοποιώντας τα ως εργαλεία ανάπτυξης, ενδυνάμωσης & διατήρησης σχέσεων με τους πελάτες τους.

Επιβλέπων Καθηγητής: Σέργιος Δημητριάδης

 

Άλλες ακαδημαϊκές έρευνες

Ετήσιες Έρευνες για την Αγοραστική Συμπεριφορά στον Κλάδο των Super Market.

Υπεύθυνος: Γεώργιος Μπάλτας


Πρόκειται για τηλεφωνικές δημοσκοπήσεις με σκοπό την καταγραφή των στάσεων και συμπεριφορών των καταναλωτών έναντι των αλυσίδων σούπερ μάρκετ. Εξετάζονται διάφορες πτυχές της καταναλωτικής συμπεριφοράς όπως κριτήρια επιλογής προϊόντων, κριτήρια επιλογής καταστήματος, προτιμήσεις για προϊόντα ιδιωτικού σήματος, αγοραστικές συνήθειες, και βαθμός ικανοποίησης. Οι έρευνες είναι ανεξάρτητες, εκτελούνται εθελοντικά με ιδίους πόρους του εργαστηρίου, και έχουν ως σκοπό την αποτύπωση της πραγματικότητας της αγοράς.


Χρήσιμοι ΣύνδεσμοιΕπικοινωνίαΧάρτης Ιστοπέδου
 
Powered byeRational Βρίσκεστε εδώ: Home PageΔραστηριότητεςΑκαδημαϊκές Έρευνες